logo


Обявление-Конкурс

 На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труза, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, Заповед № 18/06.06.2022 г. на Управителя на лечебното заведение и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „Централ Онко Хоспитал” ООД

О Б Я В Я В А М :

Конкурс за длъжностите:
- Началник отделение Медицинска онкология;
- Началник отделение Клинична хематология;
- Началник отделение Педиатрия;
- Началник отделение Очни болести;
- Началник отделение Неврология;
- Началник отделение Урология;
- Началник отделение Хирургия;
- Началник отделение Вътрешни болести;
- Началник отделение Физиотерапия и рехабилитационна медицина;
- Началник отделение Анестезиология и интензивно лечение;
- Главна медицинска сестра
- Старша медицинска сестра на отделение Медицинска онкология;
- Старша медицинска сестра на отделение Клинична хематология;
- Старша медицинска сестра на отделение Педиатрия;
- Старша медицинска сестра на отделение Очни болести;
- Старша медицинска сестра на отделение Неврология;
- Старша медицинска сестра на отделение Урология;
- Старша медицинска сестра на отделение Хирургия;
- Старша медицинска сестра на отделение Вътрешни болести;
- Старша медицинска сестра на отделение Физиотерапия и рехабилитационна медицина;
- Старша медицинска сестра на отделение Анестезиология и интензивно лечение;
при следните условия:
Вид на конкурса – отворен с участие на външни кандидати.

 


I.Началник отделение
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше медицинско образование и призната специалност по профила на отделението;
2. Да отговарят на изискванията на профилния стандарт на отделението, за което кандидатстват и да имат стаж след придобиване на специалността не по-малко от 5 години
4. Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация, включително и документ удостоверяващ квалификация /курсове/ по здравен мениджмънт.

Необходими документи за участие в конкурса съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
- заявление за участие в конкурса-свободен текст;
- ксерокопие от документ за самоличност;
- професионална автобиография;
- копие от диплома за висше медицинско образование;
- копие от диплома за придобита специалност;
- сертификати за допълнителна медицинска квалификация;
- препис извлечение от трудовата книжка;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско удостоверение;
- документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;
- копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС.
- Писмен проект на тема: „Развитие и перспективи на отделението за 3-годишен период в съответствие с медицинските стандарти в условията на провеждаща се здравна реформа, нарастваща конкуренция, ограничен финансов и човешки ресурс.” - три еднообразни екземпляра.

Ред за провеждане на конкурса:
• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ “Централ Онко Хоспитал ”ООД.
• Втори етап – оценка на писмената разработка.
•Трети етап - събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявената тема за проекта с кандидатите получили оценка над Много добър (4.50) на писмената разработка, както и върху: нормативната база за извършване на дейностите по оказване на болнична помощ; критерии и показатели за анализ на дейността на отделението в количествен, качествен и финансов аспект; задачи и отговорности на началника на отделението за повишаване на качеството и ефективността на медицинските услуги; задачи и отговорности за повишаване на ефективността при управлението на приходите и разходите на отделението; управленския екип в болничната дейност; съвременни тенденции в болничния мениджмънт.

II.Главна медицинска сестра
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;
2. Трудов стаж минимум 5 (пет) години като медицинска сестра;
3. Управленски опит, минимум 3 години стаж по специалността "Управление на здравните грижи" или минимум 3 години стаж като старша или главна медицинска сестра.
4. Умения за работа в екип
5. Членство в БАПЗГ
6. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията

Необходими документи за участие в конкурса съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
Заявление за участие в конкурс – свободен текст;
Професионална автобиография;
Копие от диплом за завършено висше образование по ОКС „бакалавър” или „магистър”;
Препис и извлечение от Трудова книжка;
Проект на тема „Управление на здравните грижи в лечебното заведение за три годишен период - здравни и управленчески аспекти. Контрол и качество на здравните грижи в болницата.“ / обем 5-10 стр./

Ред за провеждане на конкурса:
• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ “Централ Онко Хоспитал” ООД.
• Втори етап – оценка на писмената разработка.
• Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявената тема за проекта с кандидатите получили оценка над Много добър (4.50) на писмената разработка, както и върху: нормативната база за извършване на дейностите по предоставяне на здравни грижи; критерии и показатели за анализ на дейността на професионалистите по здравни грижи; задачи и отговорности на главната медицинска сестра за повишаване на качеството и ефективността на предоставяните здравни грижи; управленския екип в болничната дейност; съвременни тенденции в болничния мениджмънт.

III.Старша медицинска сестра
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;
2. Трудов стаж минимум 5 (пет) години като медицинска сестра;
3. Умения за работа в екип
4. Членство в БАПЗГ
5. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията

Необходими документи за участие в конкурса съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:
- заявление за участие;
- професионална автобиография;
- ксерокопие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър, специалност “Управление на здравни грижи”;
- курсове и сертификати за повишаване на квалификацията;
- препис извлечение от трудовата книжка;
- Удостоверение за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
- свидетелство за съдимост;
- медицинско удостоверение за психично и соматично здраве;
- Проект на тема : “ Роля и място на старшата медицинска сестра в управлението на здравните грижи – методи, средства и влияние върху дейността на отделението” – 3 /три/ екземпляра.

Ред за провеждане на конкурса:
• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ “Централ Онко Хоспитал ”ООД.
• Втори етап – оценка на писмената разработка.
•Трети етап - събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявената тема за проекта с кандидатите получили оценка над Много добър (4.50) на писмената разработка.

Подаване на документи за участие в конкурса:
• Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Отдел „Администрация” на МБАЛ “Централ Онко Хоспитал”ООД – бул. “Васил Априлов” № 20.
• Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано:
- “Конкурс за избор на Началник на отделение по ................ при МБАЛ “Централ Онко Хоспитал”ООД”
- “Конкурс за избор на Главна медицинска сестра на МБАЛ “Централ Онко Хоспитал”ООД”.
- „Конкурс за избор на Старша медицинска сестра на отделение по ................ при МБАЛ “Централ Онко Хоспитал”ООД”
• Писмената разработка за началниците на отделения, главна медицинска сестра и старшите медицински сестри се прилага в отделен запечатан непрозрачен плик, вложен в основния плик на кандидата.
• Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата във в-к „БГ днес”. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.

На кандидатите за длъжностите НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ, ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА И СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА да се предоставя: Длъжностна характеристика

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на обявените позиции се сключва за срок до три години, съгласно чл.68, ал.7 от ЗЛЗ.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.

На не допуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.
В 7 дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя.

Крайният резултат от конкурса, съгласно чл. 95, ал. 2 от КТ, ще бъде съобщен писмено на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.
Информация относно датите на провеждане на етапите на конкурса, оценяване, класиране и други ще се публикуват и на електронната страница на МБАЛ „Централ Онко Хоспитал” ООД - Пловдив : https://www.centralhospital.bg

Телефони за допълнителна информация:
0877734306 – Надежда Вартанян – финансов мениджър

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.


Д-Р НАДЕЖДА КРУМОВА-МИХАЙЛОВА
Управител на МБАЛ” Централ Онко Хоспитал”