logo


Доц. Д-р Георги Гозманов, дмн - невролог

Доц. Д-р Георги Гозманов, дмн

Доц. Д-р Гозманов е консултант към отделението по неврология в МБАЛ Централ Хоспитал в Пловдив.

Преди това, от 1988 до март 2015 г., ръководи клиниката по нервни болести във ВМА МБАЛ град Пловдив и притежава богат медицински опит в областта на приложението на транскраниалната магнитна стимулация (ТМС и рТМС) при епилепсия и други неврологични заболявания. Продължава да консултира болни включително и за лечение с ТМС и рТМС.

Доц. д-р Георги Гозманов е участвал в състава на Специализирания научен съвет по неврология и психиатрия към ВАК от есента на 2007 г. до 2010 година. 10 г. е бил член на комисията за провеждане на държавен изпит по специалност "нервни болести" в София и член на катедрения съвет на Катедра по "Неврология и неврохирургия" във Военно медицинска академия София.

Пълна биография

Завършва висше медицинско образование във ВМИ Пловдив през 1975 г., както и субординатура по неврология в Катедрата по военнополева травматология на нервната система във ВВМИ през 1977г. Завежда медицинска служба като общопрактикуващ лекар до 1979 г. От тогава започва работа като невролог в БНА.

През 1981 г. придобива специалност по неврология, защитава дисертация в областта на неврологията през 1990г и получава научна степен "кмн", отговаряща на днешната образователно-квалификационна степен "дм.". От 1988 г. е началник на Неврологично отделение при Военна болница Пловдив, преобразувано от 1990 г. в Клиника по неврология и психиатрия. На тази длъжност е до м. март 2015 год. Бил е член на Катедра "Неврология и неврохирургия" във Военно медицинска академия гр. София до м. март 2015 год. На 20.09.1995 год. ВАК му присъжда научно звание "доцент" по неврология".

Ангажиран е с преподаване по неврология в квалификационни курсове и индивидуално обучение във Военна болница, Пловдив още преди доцентската му хабилитация до 2015г. От 1995г. е хоноруван преподавател по нервни болести в Медицински колеж при Медицински университет, Пловдив.

От 1998г. е хоноруван преподавател по неврология и невропсихология във Факултет по педагогика на ПУ "Паисий Хилендарски" до 2014г.

Научно изследователската му дейност е документирана с над 120 публикации в наши и чужди списания. Участвал е във всички национални конгреси и конференции по неврология у нас през периода 1981-2015г. През този период е бил участник във всички балкански конгреси по военна медицина с научни доклади, съобщения и постери, които са публикувани по късно в наши и чуждестранни списания. Бил е член е на: БЛС, Управителния съвет на сдружение "Българско дружество по неврология".

Избиран е за член на академичния съвет на ВМА, София. От 29.12.1999 год. до 09.07.2003 год. изпълнява длъжността Началник на ВМА – ББАЛ Пловдив (Военна болница). За първи път през 2001 година организира акредитацията на ВМА-МБАЛ-Пловдив и Клиниката по нервни болести. От месец март 2003 г. със заповед на Министъра на отбраната преминава в резерва на Българската армия с чин "полковник" и с друга негова заповед е награден "за особени заслуги към отбраната в областта на военното здравеопазване и за продължителна служба в МО".

Удостоен е от Общинския съвет на гр. Пловдив с "Почетния знак" на града за заслуги в развитието на военното здравеопазване. Участва в комисиите за провеждане на държавен изпит за специалност по нервни болести от 2006г. до 2015г. в УМБАЛ Александровска и СБАЛНП Свети Наум в София.

Клиниката, която ръководеше е акредитирана през 2003г, 2006г. и 2012 год. с "отлична" оценка до м. февруари 2016 год и с акредитационна оценка за обучение на студенти и/или специализанти "много добра". Бил е председател е на комисията за рационално лечение на епилепсия и комисията за амбулаторно лечение на диабетна полиневропатия, които е създал през 2004г. в клиниката.

Един от основателите на доболничната помощ в гр. Пловдив през 2000 година. През месец юни 2008 година, с решение на Общинския съвет гр. Пловдив е избран за "контрольор" на МБАЛ Свети Пантелеймон в Пловдив. Той основава МЦ Свети Врач и създава електрофизиологичен сектор. Доц. Г. Гозманов, дмн, винаги е мотивирал и поощрявал млади лекари за работа с медицинска апаратура в периода от 1993г. до 2015г. През този период е бил ръководител на 24 лекари специализирали нервни болести.

Участва в състава на СНС по неврология и психиатрия от есента на 2007 г. до 2010 година към ВАК.

От 2005 год., в сътрудничество и под ръководството на проф. Стоян Байкушев, дмн, работи за приложението на транскраниалната магнитна стимулация (ТМС) и репетитивна ТМС в неврологията и психиатрията (както в доболничната, така и в болничната помощ). Доц. Гозманов, дмн, използва ТМС и рТМС за диагностични и терапевтични цели в лечението на епилепсията. ВАК му присъжда научна степен "Доктор на медицинските науки" с диплома от 10.05.2010 год. за дисертация на тема: "Влияние на репетитивната транскраниална магнитна стимулация (рТМС) върху гърчовата готовност при първично и вторично генерализирани епилепсии".

2011 до 2013 год. е бил консултант и ръководител на МЦ Фи-Хелт - Пловдив. В момента дава консултации в медицински центрове и др. здравни заведения. Бил е консултант на МВР-поликлиника в гр.Пловдив. От 15.08.2016г. до 10.11.2017г. е началник на поликлиниката, която напуска с положителен отзив от началника на МВР-София.

От май 2016г. е консулт във неврологично отделение МБАЛ Централ Хоспитал.

От май 2017г. участва в екипа и е член на комисията за лечение на множествена склероза в новия център за диагностика и лечение на МС в МБАЛ Центръл Хоспитал.

Доц. Гозманов провежда консултации с пациенти в МБАЛ Централ Хоспитал в сряда от 11:30 до 13:30 ч. след предварително записване.

Виж меню Контакти.