logo


Обществена поръчка за периодични доставки на лекарствени продукти

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛ ОНКО ХОСПИТАЛ" ООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район "Централен", бул. "Васил Априлов" №20, с ЕИК №201739317, СЪС 7 (СЕДЕМ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата: 21.01.2016 г. в 16:30 часа

Решение за обявяване на процедурата публикувано в АОП № 708924/ 20.01.2016г.

кликни тук >>> http://www.aop.bg

Обявление за обществената поръчка публикувано в АОП № 708932/ 20.01.2016г.

кликни тук >>> http://www.aop.bg

 

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Съобщение до СМИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ И УКАЗАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА УЧАСТИЕ

Документация и указания

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Изтегли Документация и образци   и   Оферта - Приложение 10

 

ПРОТОКОЛ №1 на комисията разгледала документите за подбор и техническите предложения на участниците и обявяване на датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения

Изтегли Протокол №1 на комисията разгледала документите за подбор и техническите предложения на участниците и обявяване на датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения

ПРОТОКОЛ №2 с вх.№123 от 27.05.2016г. на комисията за разглеждане на ценовите предложения

Изтегли Протокол №2 с вх.№123 от 27.05.2016г. на комисията за разглеждане на ценовите предложения

РЕШЕНИЕ №26 от 30.05.2016г. за класиране на участниците

Изтегли Решение №26 от 30.05.2016. за класиране на участниците

ДОГОВОР ПО ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 от 20.06.2016 г.

Изтегли ДОГОВОР ПО ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

ДОГОВОР ПО ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 от 20.06.2016 г.

Изтегли ДОГОВОР ПО ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 от 14.11.2016 г.

Изтегли ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 от 14.11.2016 г.

Изтегли ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6