logo


Обществена поръчка за периодични доставки на лекарствени продукти

Профил на купувача

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛ ОНКО ХОСПИТАЛ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, район "Централен", бул. Васил Априлов №20, с ЕИК №201739317, ПО 7 (СЕДЕМ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ И УКАЗАНИЯ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Документация за участниците в процедура по ОП


СПЕЦИФИКАЦИИ ПО 7-ТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Приложения от №1 до №7

Спецификация Позиция 1Спецификация Позиция 2Спецификация Позиция 3Спецификация Позиция 4Спецификация Позиция 5Спецификация Позиция 6Спецификация Позиция 7


Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, публикувано в електронен вид на страницата на Агенция по обществените поръчки по номера на процедурата №613324 от 30.06.2014 г.
-
Приложение №8

 Решение за откриване на процедура в АОП >>>

 

Обявление за обществената поръчка, публикувано в електронен вид на страницата на Агенция по обществените поръчки по номера на процедурата №613330 от 30.06.2014 г.
-
Приложение №9

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОП - Директива 2004/18/EO >>>


Образец оферта - Приложение №10

Образец оферта Приложение №10

Образци на Декларации - Приложение №11

Образци на Декларации Приложение №11

Образец на Техническо предложение
- Приложение №12 с Таблици към техническото предложение по всяка една обособена позиция от №1 до №7

Образец Техническо приложение №12

Образец на Техническо приложение Позиция 1Образец на Техническо приложение Позиция 2Образец на Техническо приложение Позиция 3Образец на Техническо приложение Позиция 4Образец на Техническо приложение Позиция 5Образец на Техническо приложение Позиция 6Образец на Техническо приложение Позиция 7


Образец на ценово предложение
- Приложение №13 с Таблици към ценовото предложение по всяка една обособена позиция от №1 до №7

Образец Ценово предложение №13

Образец на Ценово приложение Позиция 1Образец на Ценово приложение Позиция 2Образец на Ценово приложение Позиция 3Образец на Ценово приложение Позиция 4Образец на Ценово приложение Позиция 5Образец на Ценово приложение Позиция 6Образец на Ценово приложение Позиция 7


Образец на Договор
- Приложение №14

Образец на Договор - Приложение №14 


Образец на банкови гаранции
- Приложение №15

 Образец банкови гаранции - Приложение №15